TAVASZI NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

  1. Szervező

Az Infu Medical Center ( Infu Medical Center Korlátolt Felelősségű Társaság/8600 Siófok, Bajcsy Zs. u. 92./32145265-2-14, 14-09-319725) továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Infu Medical Center által az Infu Medical Center facebook oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

  1. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

2.1 A nyereményjáték ideje:

A játék időtartama: 2024-04-21, 19:00 órakor kezdődik, és

2024-05-12, 23.59-ig tart.

2.2 A nyereményjáték menete: Likeold a nyereményjátékot meghirdető posztot és a poszt alatt kommentben jelöld meg azt az ismerősöd, aki örülne az 5 alkalmas vitamininfúzió nyereménynek. 

2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban való

részvételnek.

2.4 A Játék nyereménye: 1 fő részére, 1 db NYEREMÉNY

2.5 A nyeremény sorsolására időpontja: 2024-05-14,

melyre számítógép segítségével kerül sor. A Szervező az ajándék nyerteseknek a nevét (FB felhasználói nevét) az adott Facebook/Instagram poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 48 órán belül a https://www.facebook.com/profile.php?id=100090997511139  oldalon is.

  1. Adategyeztetés

3.1 Az ajándék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és megadnia teljes nevét.

3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék

időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook/Instagram

regisztrációval rendelkezik.

  1. A Játékban részt vevő személyek

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény

átadására legkésőbb a sorsolást követő 2024-05-21-én belül sor kerüljön. Ha ezen

együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény

időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a

jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos

jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. 

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

➔ nem múlt el 18 éves;

➔ a Lebonyolító megkeresésére  2024-05-21 belül nem válaszol;

➔ nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;

➔ a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;

➔ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a

Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

➔ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon

befolyásolni próbálja;

➔ jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

4.6 A Játékból ki vannak zárva az Infu Medical Center dolgozói. 

  1. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy

megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook

és/vagy Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a

sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal

szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben

szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett

promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebook

szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett

megszervezve.

  1. Adatvédelmi tájékoztató

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési

tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

6.2 A jelen nyereményjátékra az Infu Medical Center weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy az Infu Medical a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

6.3 A Szervező a nyertes Játékos FB felhasználónevét, illetve annak nyertes

azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Facebook oldalán https://www.facebook.com/profile.php?id=100090997511139

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen módon nem szponzorálta.


Infu Medical Center 

Siófok, 2024.04.21.

Scroll to Top